Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin / Regulations

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU z siedzibą w Lublinie, za pośrednictwem sklepu internetowego ptta.pasaz24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU z siedzibą w Lublinie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
 1.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3.Dostawca - oznacza Pocztę Polską S.A., za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów.
 4.Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5.Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6.Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7.Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 8.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 10.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 11.Sprzedawca - oznacza POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU z siedzibą w Lublinie (20-950), al. Racławickie 14, NIP: 7122387883, REGON: 430907164, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008652; e-mail: tomasak@kul.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 12.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie ptta.pasaz24.pl.
 13.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 15.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2.Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3.Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
§ 3 Rejestracja
 1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5.W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 6.Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia
 1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6.Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
§ 5 Płatności
 1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 b)przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).
 3.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych.
 4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
 1.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 4.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5.W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6.Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7.Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 8.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 7 Rękojmia
 1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres tomasak@kul.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 8.Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana, 20-601 Lublin, http://www.ihlublin.pl.
§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4.Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 9 Usługi nieodpłatne
 1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 a)Formularz kontaktowy;
 b)Newsletter;
 c)Prowadzenie Konta Klienta.
 2.Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 7.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8.Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 10.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 11.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 12.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 10 Ochrona danych osobowych
 1.Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2.Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3.Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4.Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 5.Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
 8.Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
 1.Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3.Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §11 Regulaminu.
 6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.


TERMS AND CONDITIONS
 1.The Regulations define the general terms, conditions, rules and form of sales by POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU based in Lublin, Poland through the online shop ptta.pasaz24.pl (hereinafter referred to as the "Online Shop") and define the rules and conditions for provision of free services by electronic means by POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU based in Lublin, Poland.
Article 1 - Definitions
 1.Working days - mean weekdays from Monday to Friday excluding public holidays.
 2.Delivery - means a physical act of providing the Customer by the Seller, through the Supplier, with Products specified in the order.
 3.Supplier - means Poczta Polska S.A. based in Warsaw which the Seller cooperates in Delivery of Products.
 4.Password - means a sequence of letters, digits, or other characters selected by the Customer during Registration in the Online Shop, used to secure access to the Customer Account in the Online Shop.
 5.Customer - means a person to whom, according to the Regulations and laws, electronic services may be provided or with whom a contract of sale may be concluded.
 6.Consumer - means a natural person making a legal transaction with an entrepreneur not directly related to his or her business activity or profession.
 7.Customer Account - means an individual panel for each Customer, established by the Seller after the Customer registration and conclusion of the contract for provision of the Customer Account service.
 8.Entrepreneur - means any natural person, legal person or an organisational unit not being a legal person, having legal capacity by virtue of the law, running in his/her/its own name business or pursuing the profession.
 9.Regulations – mean these regulations.
 10.Registration - means a physical act made in the manner prescribed in the Regulations, as required for use by the Customer of all the functionalities of the Online Shop.
 11.Seller – shall be understood as POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU with its registered main office at Lublin2 (20-950), al. Racławickie 14, Tax ID (NIP): 7122387883, REGON: 430907164, entered into the registry of entrepreneurs and into the registry of associations, other charities and professional associations, funds and independent health centres, maintained by the District Court Lublin - Wschód in Lublinie with its main office in Świdnik, 6th Economic Department of the National Court Register with the NCR (KRS) number 0000008652; e-mail: tomasak@kul.pl, which is also the owner of the Online Shop.
 12.Shop Website - means web pages, under which the Seller runs the Online Shop, operating in the ptta.pasaz24.pl domain.
 13.Product - means a product presented by the Seller via the Shop Website which can be a subject of the Contract of Sale.
 14.Durable medium – means material or device enabling the Customer or the Seller to store information addressed personally to them in a manner allowing for access to such information for future reference for a period of time adequate for the purposes of information and allowing the unchanged reproduction of the information stored.
 15.Contract of Sale – means a contract of sale concluded at a distance under the terms of the Regulations, by and between the Customer and the Seller.
Article 2 - General provisions and use of the Online Shop
 1.All rights to the Online Shop, including copyrights, intellectual property rights to its name, Internet domain, Shop Website, as well as patterns, forms, logos belong to the Seller, and may be used only as specified in and in accordance with the Regulations.
 2.The Seller shall endeavour to provide access to the Online Shop for the Internet Users via all popular web browsers, operating systems, computer types and types of the Internet connections. The Seller does not guarantee and shall not be responsible for ensuring that each configuration variant of electronic equipment owned by the Internet User will allow to use the Online Shop. Minimum technical requirement for using the Shop Website, subject to the preceding sentence, is a web browser with enabled Javascript and installed Adobe Flash plugin without systems locking the display of Flash objects, that accepts "cookies".
 3.The Seller applies a mechanism of cookies, which - when the Customers use the Shop Website - are stored by the Seller's server on the hard disk of a Customer's terminal device(s). The use of "cookies" is intended to ensure correct operation of the Shop Website by the Customer's terminal device(s). This mechanism does not destroy the Customer's terminal device(s) and does not change the configuration of the Customer's terminal device(s) or software installed thereon. Each Customer can turn off the cookies in the browser of his/her terminal device(s). The Seller informs, however, that exclusion of cookies may cause inconvenience or prevent the use of the Shop Website.
 4.To place an order in the Online Shop via the Shop Website and to take advantage of the Services available at the Shop Website, the Customer must have an active e-mail account.
 5.The Customer is prohibited to input illegal content and to use the Online Shop, the Shop Website or free services provided by the Seller in a manner contrary to law, good practices or the violating personal rights of third parties.
 6.The Seller represents that the public nature of the Internet and the use of electronic services may be associated with the risk of obtaining and modifying Customers data by unauthorised persons, therefore the Customer should use appropriate technical measures to minimise the above-mentioned risks. In particular, they should use anti-virus programmes and programmes protecting the identity of the Internet Users. The Seller shall never ask the Customer to provide him with access to the password in any form.
 7.The Customer is not allowed to use the resources and functions of the Online Shop to conduct commercial activity or activity that would violate Seller's interests.
Article 3 - Registration
 1.To create a Customer Account, the Customer must make a free Registration.
 2.The Registration is not necessary to place an order in the Online Shop.
 3.In order to register, the Customer must complete the registration form provided by the Seller at the Shop Website and forward the completed form by e-mail to the Seller by selecting an appropriate function contained in the registration form. During the Registration the Customer shall establish an individual Password.
 4.While filling out the registration form the Customer is given the opportunity to read the Regulations, accepting the contents thereof by marking a relevant field in the form.
 5.During the Registration the Customer may at his/her own discretion give consent to the processing of his/her personal data for marketing purposes by marking a relevant field in the registration form. In this case, the Seller shall clearly indicate the purpose of collecting the Customer's personal data, as well as data recipients, known to or expected by the Seller.
 6.The Customer's consent to the processing of his/her personal data for marketing purposes shall not condition the conclusion with the Seller of a contract for the provision of the Customer Account service by electronic means. The consent may be revoked at any time by filing a relevant statement by the Customer. Such a statement may be sent to the Seller's address, e.g. by e-mail.
 7.After submitting a completed registration form, the Customer shall promptly receive, to the e-mail address provided on the registration form, the Registration confirmation by the Seller. At that time the contract is concluded for the provision of the Customer Account service by electronic means, the Customer shall get access to the Customer Account and the right to make changes to data given during the Registration, with the exception of the Login.
Article 4 - Orders
 1.Information included in the Shop Website shall not constitute the Seller's offer within the meaning of the Civil Code, and only an invitation for the Customers to submit offers for conclusion of the Contract of Sale.
 2.The Customer may place orders in the Online shop via the Shop Website on a 24-hour/7-day-a-week basis.
 3.The Customer placing an order via the Shop Website compiles the order by selecting the desired Products. The Products are added to the order by selecting the ADD TO CART button under a given Product presented on the Shop Website. After compiling the whole order and identifying in the "CART" the manner of the Delivery and the form of payment, the Customer shall place the order by sending an order form to the Seller, selecting on the Shop Website the "ORDER AND PAY" button. Each time before sending the order to the Seller, the Customer is informed about the total price for selected Products and the Delivery, as well as about any additional costs the Customer is obliged to incur under the Contract of Sale.
 4.Placing an order means an offer of the Customer to the Seller to enter into a Contract of Sale of Products covered by the order.
 5.After the order is placed, the Seller shall send an order confirmation to the e-mail address provided by the Customer.
 6.After confirmation of the order, the Seller shall send information on acceptance of the order for execution to the e-mail address provided by the Customer. Information about acceptance of the order for execution constitutes a statement of the Seller about acceptance of the offer referred to in Article 4.5 above and, upon receipt thereof by the Customer, the Contract of Sale is concluded.
 7.After conclusion of the Contract of Sale, the Seller confirms to the Customer the terms and conditions thereof by sending them on a durable medium to the Customer's e-mail address or in writing to the address provided by the Customer upon the Registration or while placing the order.
Article 5 - Payments
 1.Prices on the Shop Website presented next to a given Product are gross prices and do not include information regarding the costs of the Delivery and any other costs which the Customer will be obliged to pay under the Contract of Sale, about which the Customer will be informed when selecting the method of the Delivery and upon placing an order.
 2.The Customer may choose the following forms of payment for ordered Products:
 a)bank transfer to the Seller's bank account (in such a case execution of the order will shall be initiated after the Seller sends to the Customer confirmation of acceptance of the order and once the money is credited to the Seller's bank account);
 b)bank transfer executed by external PayPal payment system handled by PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. seated in Luxemburg (in this case execution of the order will be initiated after the Seller sends to the Customer confirmation of acceptance of the order and after receipt of information from the PayPal system about successful completion of payment).
 3.Customer is required to pay for the order within 7 days of sending the Customer by the Seller confirmation of the order.
Article 6 - Delivery
 1.The Seller shall deliver the Products constituting the subject of the Contract without defects.
 2.The Seller shall publish on the Shop Website information on the number of Working Days needed to execute the Delivery and fulfil the order.
 3.The deadline for the Delivery and execution of the order specified on the Shop Website shall be calculated in the Working Days in accordance with Article 5.2.
 4.Ordered Product(s) shall be delivered to the Customer through the Supplier, to the address indicated on the order form.
 5.On the day of Products dispatch to the Customer the Seller shall confirm the shipment by e-mail to the Customer.
 6.The Customer shall examine the delivered Product(s) in the customary time and manner for shipments of that type in the presence of the Supplier's employee. In the event of discovery of shortage or damage relating to the shipment, the Customer shall be entitled to demand from the Supplier's employee to draw up a relevant report.
 7.The Seller shall attach to the shipment being the subject of Delivery an invoice covering the delivered Product(s).
 8.In the event of absence of the Customer at the address specified by the Customer upon placing the order as the address of the Delivery, the Supplier's employee shall leave an advice note or shall attempt to contact the Customer by phone to agree a time when the Customer will be present. If the ordered Product(s) is/are returned to the Online Shop by the Supplier, the Seller shall contact the Customer by e-mail or phone to agree the time and cost of the re-Delivery.
Article 7 - Implied Warranty
 1.The Seller ensures the Delivery of the Product(s) free of physical and legal defects. The Seller shall be liable towards the Customer if the Product has physical or legal defects (implied warranty).
 2.If the Product is defective, the Customer may:
 a)submit a statement on reduction of the price or rescission of the Contract of Sale, unless the Seller immediately and without excessive inconvenience for the Customer replaces the defective Product with a non-defective one or removes the defect.
 This limitation shall not apply if the Product has already been replaced or repaired by the Seller, or if the Seller failed to fulfil the obligation to replace the Product with a non-defective one or to remove the defect. The Customer may demand replacement of the Product with a non-defective one instead of removal of the defect proposed by the Seller, or demand removal of the defect instead of replacement of the Product, unless making the Product compliant with the contract in a manner chosen by the Customer is impossible or would require excessive costs as compared to the manner proposed by the Seller. When assessing if the costs are excessive, one shall take into account the value of the Product free from defects, the type and importance of the discovered defect, as well as the inconvenience experienced by the Customer in the event of other manner of satisfaction of the claim.
 b)demand replacement of the defective Product with a non-defective one or removal of defect. The Seller shall replace the defective Product with a non-defective one or remove the defect within a reasonable time without excessive inconvenience to the Customer.
 The Seller may refuse to fulfil the Customer's demand if making the defective Product compliant with the Contract of Sale in the manner selected by the Customer is impossible, or would require excessive costs as compared to the other possible manner of making the Product compliant with the Contract of Sale. The cost of repair or replacement shall be incurred by the Seller.
 3.The Customer exercising the rights under the implied warranty shall deliver the defective product to the Seller's address. If the Customer is a Consumer the delivery cost shall be incurred by the Seller.
 4.The Seller shall be liable under the implied warranty if a physical defect is discovered before two years pass since release of the Product to the Customer. The claim for removal of defect or replacement of the Product with a non-defective one shall be barred by the statute of limitations after one year, however such time-limit may not end before a time-limit specified in the first sentence. Within this time-limit the Customer may rescind the Contract of Sale or submit a statement on reduction of the price due to defect of the Product. If the Customer demanded replacement of the Product with a non-defective one or removal of the defect, the time-limit for rescission of the Contract of Sale or submission of the statement on reduction of the price shall start running upon expiry of the time-limit for replacement of the Product or removal of the defect.
 5.Any complaints related to the Product(s) or performance of the Contract of Sale may be submitted by the Customer in writing to the Seller's address.
 6.The Seller shall within 14 days from the date of demand containing the complaint express his opinion on the complaint regarding the Product(s) or performance of the Contract of Sale submitted by the Customer.
 7.The Customer may file a complaint to the Seller in connection with free electronic services provided by the Seller. The complaint may be sent in an electronic form to the address tomasak@kul.pl. In the complaint the Customer shall include a description of the problem. The Seller shall immediately, however not later than within 14 days, consider the complaint and respond to the Customer.
 8.The Seller allows the Customer, being the Consumer, to take advantage of out-of-court settlement of consumer disputes. The competent authority relevant to the Seller is the Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana, 20-601 Lublin, http://www.ihlublin.pl.
Article 8 - Rescission of the Contract of Sale
 1.The Customer being the Consumer, who concluded the Contract of Sale, may within 14 days rescind the Contract of Sale without giving any reasons.
 2.The time-limit for rescission of the Contract of Sale shall start running as from the moment the Customer takes the possession of the Product.
 The statement may be submitted on the form, the template of which is provided by the Seller on the Shop Website: Rescission form. In order to comply with this time-limit, it is enough to send a statement before the lapse thereof.
 The Customer may rescind the Contract of Sale by submitting a statement on rescission via the form made available on the website: Electronic Rescission form. In order to comply with this time-limit, it is enough to send a statement before the lapse thereof. The Seller shall immediately confirm to the Customer the receipt of the form submitted via the website.
 3.In the case of rescission of the Contract of Sale, the contract shall be treated as if it had never been concluded.
 4.If the Customer submits the statement on rescission of the Contract of Sale before the Seller accepts the Customer's offer, the offer ceases to be binding.
 5.The Seller shall immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the Customer's statement on rescission of the Contract of Sale, return to the Customer all payments made by the Customer, including the costs of delivery of the Product to the Customer. The Seller may withhold reimbursement of the amounts paid by the Customer until receipt of the returned Product or delivery by the Customer of a proof of sending the Product, whichever occurs earlier.
 6.If the Customer exercising the right of rescission selects the method of the Delivery of the Product other than the cheapest ordinary Delivery method offered by the Seller, the Seller shall not be obliged to reimburse to the Customer the additional costs incurred by the Customer.
 7.The Customer shall return the Product to the Seller immediately, however not later than within 14 days from the date of rescission of the Contract of Sale. To abide by the deadline, it is enough to send the Product to the Seller's address before expiry of such deadline.
 8.In the event of rescission the Customer shall only incur the direct costs of returning the Product.
 9.If, due to its nature, the Product cannot be sent back by traditional mail, the Seller shall inform the Customer about the costs of returning such Product on the Shop Website.
 10.The Customer shall bear liability for decrease of the value of the Product as a result of use thereof outside the manner necessary to determine the nature, features and functioning of the Product.
 11.The Seller shall reimburse the payment using the same method of payment as the one used by the Customer, unless the Customer expressly agrees to other method of reimbursement which does not entail any costs for the Customer.
Article 9 - Free Services
 1.The Seller renders the following free electronic services to Customers:
 a)Contact Form;
 b)Newsletter;
 c)Customer Account service.
 2.The services specified in Article 9.1 above shall be provided 24 hours a day, 7 days a week.
 3.The Seller reserves the right to choose and change the type, form, time and method of providing access to some of these services, and shall inform the Customer thereof in a manner appropriate to amend the Regulations.
 4.The service: Contact Form means sending a message via the form available at the Shop Website to the Seller.
 5.It is possible to unsubscribe from the free service Contact Form at any time by discontinuing sending enquiries to the Seller.
 6.The Newsletter service shall be available to every Customer who enters his/her e-mail address by means of the registration form made available via the Shop Website by the Seller. After sending the completed registration form, the Customer shall promptly receive the Seller's confirmation by e-mail, to the address provided in the registration form. At that time the contract for the provision of electronic Newsletter services is concluded.
 During the Registration, the Customer may additionally mark a relevant field in the registration form in order to subscribe for the Newsletter service.
 7.The Newsletter is a service thanks to which the Seller is sending information by electronic mail, about new products or services offered by the Seller. The Newsletter shall be sent by the Seller to all Customers who have subscribed.
 8.Every Newsletter addressed to given Customers shall include, in particular: information about the sender, completed field "subject" specifying the content and information about the possibility and manner of unsubscribing from the free service Newsletter.
 9.The Customer may at any time resign from receiving the Newsletter by opting out of the subscription using a link contained in each e-mail sent under the Newsletter service, or by activating a relevant box in the Customer Account.
 10.The Customer Account service is available after the Registration on terms described in the Regulations and consists of making available to the Customer a dedicated panel within the Shop Website enabling the Customer to modify data provided upon the Registration, as well as to track the status of orders and history of already fulfilled orders.
 11.The Customer who made the Registration may submit to the Seller a request for deletion of the Customer Account wherefore in the event of submission to the Seller of a request for deletion of the Customer Account, such account may be deleted not later than within 14 days from submission of the demand.
 12.The Seller shall be entitled to block access to the Customer Account and to free services in the event the Customer acts to the detriment of the Seller or other Customers, breaches the law or the Regulations, as well as if blocking access to Customer Account and free services is justified on the grounds of safety, in particular: overcoming securities of the Shop Website by the Customer or other hacking activities. Blocking access to the Customer Account and free services for the above mentioned reasons shall last for a period necessary to resolve issues giving rise to blocking the access. The Seller shall notify the Customer about blocking the access to the Customer Account and free electronic services by e-mail sent to the address provided by the Customer in the registration form.
Article 10 - Personal data protection
 1.The Seller shall be a controller of the Customer personal data voluntarily provided to the Seller under the Registration, when placing a single order, and within the provision of electronic services by the Seller or in other circumstances specified in the Regulations.
 2.The Seller processes the Customer personal data for the purposes of fulfilment of orders, provision by the Seller of services by electronic means, and other purposes specified in the Regulations. Data are processed only pursuant to the provisions of law or the consent expressed by the Customer in accordance with the legal provisions in force.
 3.The set of personal data provided to the Seller shall be reported by the Seller to the Inspector General for Personal Data Protection.
 4.Personal data delivered to the Seller are submitted freely, provided, however, that non-submission of data set out in the Regulations in the process of Registration shall prevent Registration and establishment of the Customer Account and shall prevent submission and fulfilment of the Customer order, in the case of making orders without Registration of the Customer Account.
 5.Anyone who transfers his/her personal data to the Seller shall have the right of access to their content and the right to correct it.
 6.The Seller shall allow removal personal data from the data set, in particular if the Customer Account is deleted. The Seller may refuse to remove personal data if the Customer fails to pay all amounts owed to the Seller or violates applicable law, and keeping the personal data is necessary to explain the circumstances and determine the liability of the Customer.
 7.The Seller shall protect the transferred personal data and shall make every effort to secure them against unauthorised access or use.
 8.The Seller shall transfer the Customer's personal data to the Supplier in the scope necessary for execution of Delivery.
Article 11 - Termination of the contract (not applicable to Contracts of Sale)
 1.Both the Customer and the Seller may terminate the contract for the provision of electronic services at any time and without giving reasons, subject to the preservation of rights acquired by the other Party before termination of the above-mentioned agreement and the provisions below.
 2.The Customer, who has registered, may terminate the contract for the provision of electronic services by demanding the Seller to remove the Customer Account, using any means of distance communication, allowing the Seller to become acquainted with the Customer's declaration of intent.
 3.The Seller may terminate the contract for the provision of electronic services by sending to the Customer an appropriate declaration of intent to the e-mail address provided by the Customer during Registration.
Article 12 - Final provisions
 1.The Seller shall be liable for non-performance or improper performance of the contract but, in the case of contracts with the Customers being Entrepreneurs, the Seller shall be liable only for deliberate damage and within the limits of losses actually incurred by the Customer being the Entrepreneur.
 2.The contents of these Regulations may be recorded by being printed, copied to a storage device or downloaded at any time from the Shop Website.
 3.In the event of a dispute related to the concluded Contract of Sale, the parties shall seek to resolve the matter amicably. The Polish law shall be applicable to settlement of any disputes arising under these Regulations.
 4.The Seller informs the Customer, being the Consumer, of the possibility of taking advantage of out-of-court means of settling complaints and obtaining redress. Rules of access to such procedures are available at the offices or on the internet sites of the entities responsible for out-of-court settlement of disputes. These may be in particular Consumer rights spokespersons or the Voivodship Inspectorate of Trade Inspection, the list of which is available on the internet site of the Office of Competition and Consumer Protection at the address http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
The Seller provides information that at the address http://ec.europa.eu/consumers/odr/ there is available the platform of an online system of settling disputes between consumers and businesspersons at the EU level (the ODR platform).
 5.The Seller reserves the right to amend these Regulations. All orders accepted by the Seller prior to entry into force of the new Regulations shall be delivered based on the Regulations in force at the date of placing the order by the Customer. The amended Regulations shall enter into force within 7 days from the date of publication thereof on the Shop Website. The Seller shall inform the Customer 7 days before entry into force of the new Regulations about the amendment to the Regulations by email, including a link to the contents of the amended Regulations. If the Customer does not accept the new contents of the Regulations, the Customer shall notify the Seller about this fact, which shall result in termination of the contract in accordance with the provisions of article Article 11.
 6.The Regulations shall come into force on 13.01.2017.

Witryna stworzona na platformie