Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

O wydawnictwie / About our publishing house

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Jedno z najważniejszych polskich wydawnictw naukowo-filozoficznych

o zasięgu międzynarodowym

Misją Wydawnictwa PTTA jest promocja klasycznej filozofii realistycznej, która jest bazą dla prawdziwie humanistycznej kultury

i szkołą rzetelnego filozoficznego myślenia.

Towarzystwo obierając sobie za patrona św. Tomasza z Akwinu pragnie propagować styl filozofowania realistycznego, w którym Akwinata pozostaje niedoścignionym mistrzem. Styl ten przejawia się w nakierowaniu poznania filozoficznego na świat realnych osób i rzeczy, dostrzeżeniu faktu ich istnienia jako głównego i podstawowego problemu filozoficznego, który przed wszystkimi innymi domaga się wyjaśnienia. Uprawiana tak filozofia odpowiada na pytania dotyczące ostatecznej racji istnienia świata i człowieka.

Wydawnictwo PTTA upowszechnia wyniki badań naukowych w dziedzinie filozofii

na całym świecie, a także tworzy

forum udostępniania i wymiany osiągnięć rodzimych środowisk filozoficznych

z zachowaniem najwyzszych standardów merytorycznych i edytorskich.

Wśród priorytetowych działań Wydawnictwa PTTA

jest opracowanie i wydanie pierwszej polskiej 10-tomowej

Powszechnej Encyklopedii Filozofii oraz 2-tomowej Encyklopedii Filozofii Polskiej

w języku polskim i angielskim

oraz w wersji internetowej i cyfrowej

dla upowszechnienia tych treści w obiegu międzynarodowym.

Wydawnictwo PTTA jest też twórcą unikatowych i cenionych oraz nagradzanych

serii wydawniczych o charakterze propedeutycznym, jak i zbiorów

materiałów konferencyjnych, jak i naukowych monografii

z dziedziny filozofii realistycznych, przekładów z języków klasycznych i nowożytnych,

studiów i komentarzy.

DYSTRYBUCJA O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

PUBLIKACJE

REDAKCJA

______________

DYSTRYBUCJA O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

            - Publikacje Wydawnictwa PTTA są obecne w międzynarodowym obiegu naukowym.

            - Jako oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino PTTA zapewnia udział w międzynarodowej sieci dystrybucji, korzystając z kontaktu z poszczególnymi oddziałami SITA oraz z dystrybutorami obecnymi na międzynarodowym rynku naukowym.

            - Zapewnia ponadto współpracę z księgarniami, hurtowniami i punktami sprzedaży książki w całej Polsce.

            - Współpracuje z licznymi bibliotekami oraz instytucjami życia naukowego w kraju i zagranicą.

            - Posiada własną księgarnię internetową obsługującą klientów polskich i zagranicznych oraz umożliwiającą całodobowe przyjmowanie zamówień na wszystkie książki opublikowane przez Wydawnictwo PTTA

            - Prowadzi sprzedaż własnymi kanałami dystrybucji bez ograniczeń czasowych.

PUBLIKACJE

            - Publikacje Wydawnictwa PTTA odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

            - Wydawnictwo PTTA publikuje liczne serie o zróżnicowanym charakterze, zarówno propedeutycznym - wprowadzającym do filozofii, jak i naukowym oraz popularnonaukowym.

            - Współpracuje z blisko 600 autorami z Polski i z zagranicy.

            - Wydawnictwo PTTA publikuje: monografie, studia, komentarze, przekłady z języków obcych (klasycznych i nowożytnych), prace zbiorowe, encyklopedie, słowniki, dialogi filozoficzne.

            - Publikuje prace współczesnych autorów polskich, jak i prace dawne, oraz prace autorów zagranicznych wydawanych w przekładzie po raz pierwszy w Polsce.

REDAKCJA

            - Wydawnictwo PTTA, w trosce o wysoki poziom merytoryczny i edytorski, zatrudnia doświadczony zespół redaktorów.

            - Zapewnia korektę językową, bibliograficzną, korekty poskładowe.

            - Opracowuje projekty graficzne składu i okładek.

POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU

Katedra Metafizyki KUL

Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin

tel. 81 445 43 87; tel./fax. 445 43 88;

mail: tomasak@kul.pl

www.ptta.pl

NIP 712-23-87-883

REGON 430907164

KRS 0000008652

Konto złotówkowe:

PKO BP I/O Lublin 15 1020 3147 0000 8102 0003 5915

W przypadku wpłat z zagranicy:
EBAN: PL 15 1020 3147 0000 8102 0003 5915

SWIFT: BPKOPLPWKonto dolarowe:

PKO BP I/O Lublin 79 1020 3147 0000 8002 0006 2166

W przypadku wpłat z zagranicy prosimy o dodanie przed nr konta
B PKO PL PW

Polish Society of Thomas Aquinas Publishing House

A Subsidiary of the International Society of Thomas Aquinas (SITA)

One of the most popular Polish scientific and philosophical publishing company
of international concern

The mission of PTTA Publishing House is to promote classical realistic philosophy,

as the base for a truly humanistic culture
a reliable school of philosophical thinking.

The Polish Society of Thomas Aquinas promotes a realistic style of philosophizing, in which the inspiration of s. Thomas Aquinas remains foundational. This style is reflected in pointing the philosophical cognition to the real world of persons and things, so as to grasp the fact of their existence as a primary and fundamental philosophical problem, which over and above all other subsequent rational inferences. Such a philosophical approach responds to questions about the ultimate reason for the existence of the world and man
.

PTTA Publishing House propagates the results of scientific research in the field of philosophy
throughout the world, and also constitutes
a forum to share and exchange the achievements Polish milieus of philosophy while
maintaining the highest substantive and editorial standards.

Among the earliest activities [of] PTTA Publishing House
is the elaboration and edition of the first Polish 10-volume

Universal Encyclopedia of Philosophy,

and the 2-volume Encyclopedia of Polish Philosophy
in Polish and English editions.
Also available are the Internet and digital versions
for international circulation.

PTTA Publishing House has also created a unique and highly respected award-winning
book series with a propaedeutic character. To her credit also are collections of
conference materials, and scientific monographs, studies and commentaries
in realistic philosophy, with bilingual translations from classical and modern languages.


DISTRIBUTION OF INTERNATIONAL RANGE
PUBLICATIONS
EDITORIAL STAFF

______________

DISTRIBUTION OF INTERNATIONAL RANGE

            ▪ Books from PTTA Publishing House are available in the international scientific          circuit.
            ▪ As a branch of the International Society of Thomas Aquinas (Società Internazionale           Tommaso d’Aquino - SITA), PTTA participates in the international distribution         network, maintaining its contact with particular branches of SITA and distributors   present on the international scientific market.
            ▪ She also provides cooperation with bookstores, wholesalers and points of sale of     books in Poland.
            ▪ Works with numerous libraries and institutions of academic life in the country and      abroad.
            ▪ She has her own Internet bookshop serving Polish and foreign clients, and accepts    orders twenty-four hours a day for all the books published by PTTA
            ▪ She maintains her own distribution channels without time limit.

PUBLICATIONS

            ▪ Books from PTTA Publishing House are characterized by a high level of content and            editorial [services].
            ▪ PTTA Publishing House publishes numerous series of different categories,     including propaedeutic introductions to philosophy, and advanced monographs        popularizing science.
            ▪ From PTTA are works of nearly 600 authors of Polish and foreign extraction.
            ▪ PTTA Publishing House prepares monographs, studies, commentaries, translations   from foreign languages (classical and modern), collective works, encyclopedias,          dictionaries, philosophical dialogues.
            ▪ Publishes books written by earlier and contemporary Polish authors, as well as books          of foreign authors published in translation for the first time in Poland.

EDITORIAL STAFF

            ▪ PTTA Publishing House, in the interests of a high substantive and editorial level,        employs a team of experienced editors.
            ▪ Provides language correction, bibliographic correction and revision of layout.
            ▪ Develops graphic designs and covers.


POLISH SOCIETY OF THOMAS AQUINAS

A Subsidiary of the International Society of Thomas Aquinas (SITA)
Department of Metaphysics - the Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
tel. 81 445 43 87; tel./fax. 445 43 88

mail: tomasak@kul.pl

www.ptta.pl

Witryna stworzona na platformie