Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
-40%

Vittorio Possenti "Osoba nową zasadą" Oprawa miękka / "The Person: a New Principle" Soft binding

Cena brutto: 25,20 zł 42,00

Opis:

Osoba nową zasadą Oprawa miękka

Charakterystyka:

Vittorio Possenti

Osoba nową zasadą

w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"

przekł. Jarosław Merecki SDB

Nowa książka znanego w Polsce włoskiego filozofa Vittorio Possentiego nosi w oryginale tytuł Il nuovo principio persona, zaś w języku polskim: Osoba nową zasadą.
Tytuł ten wyraża głębokie przekonanie Autora, że należy podjąć na nowo
refleksję nad człowiekiem, jego odmiennością i wyjątkowością na tle
całej przyrody, chodzi o ukazanie miejsca człowieka w świecie i
przywrócenie prawdy o specyfice ludzkiej osoby.

            Książka
składa się z trzech części oraz epilogu. W części I Autor ukazuje
status bytowy osoby w metafizyce, jego podstawowe wyznaczniki i przejawy
oraz proces dekonstrukcji metafizycznego rozumienia osoby w filozofii
nowożytnej i współczesnej, prowadzący ostatecznie do zjawiska
określanego mianem „nihilizmu antropologicznego”. Wskazuje konsekwencje
współczesnego materializmu i naturalizmu dla rozumienia człowieka jako
osoby. Część II dotyczy dyskusji bioetycznych sprowokowanych rozwojem
współczesnej techniki, umożliwiającej ingerencje w naturalne procesy
zachodzące w ludzkim organizmie i podjęte przez biotechnologię próby
transformacji natury człowieka. Część III opisuje problemy związane ze
społecznym wymiarem bytowania człowieka, jak: pokój i wojna,
globalizacja polityczna i suwerenność, demokracja i świeckość a religia,
przyszłość idei praw człowieka itp. We wszystkich częściach, a także w
epilogu Autor wydobywa osobę jako zasadę, proponując kryterium
antropologiczne dla oceny występujących w filozofii i w kulturze prądów i
zjawisk.

            Książka
jest ważnym głosem w dyskusji, jaka się toczy we współczesnej filozofii
i kulturze, zdominowanej przez naturalizm i materializm. Autor
proponuje głęboki namysł nad problematyką osoby ludzkiej, podjęty z
perspektywy metafizyki i antropologii filozoficznej. Ta perspektywa
pozwoli uniknąć błędu w rozumieniu człowieka i jego skutków w
poszczególnych dziedzinach kultury: w nauce, w etyce, polityce i
ekonomii, sztuce i technice. Postawa nihilizmu antropologicznego,
stanowiąc konsekwencję błędnej koncepcji człowieka, zagraża nie tylko
egzystencji pojedynczego człowieka, ale i całych społeczności ludzkich,
dehumanizując całą kulturę. Autor pyta c
zy
oprócz postępu technicznego nie powinien zachodzić również postęp w
mądrości i o taki postęp apeluje, on bowiem pozwoli uchronić człowieka
przez zgubnymi skutkami manipulacji technicznych i genetycznych.

The Person: a New Principle

A
new book of Italian philosopher well-known in Poland, Vittorio
Possenti, carries the original title “Il nuovo principio persona”, and
in Polish (here in English): “The Person: a New Principle”. This title
expresses the deep conviction of the author, that it must be taken again
reflection on man, his otherness and uniqueness in relation to the
whole nature, it must be present man’s place in the world and restore
the truth about the specificity of the human person.

            The
book consists of three parts and an epilogue. In first part author
shows the ontic status of person according to metaphysics, its basic
determinants and manifestations and the process of deconstruction of the
metaphysical understanding of person in modern and contemporary
philosophy, leading ultimately to a phenomenon known as the
“anthropological nihilism." The author indicates the consequences of
modern materialism and naturalism for the understanding of man as a
person. The second part of
the
book deals with bioethical debate provoked by the development of modern
technology, enabling interference in the natural processes occurring in
the human body and taken by biotechnology attempts to transform human
nature. The third part of
the
book describes the problems related to the social dimension of human
existence, as peace and war, globalization, political sovereignty and
democracy, secularism and religion, the future of the idea of human
rights, etc. In all parts, as well as in the epilogue author brings out
the person as a principle, proposing anthropological criterion for
assessment occurring in philosophy and culture currents and events.

            The
book is an important voice in the discussion that goes on in
contemporary philosophy and culture, dominated by naturalism and
materialism. The author proposes a deep reflection on the issue of the
human person, taken from the metaphysical and anthropological
perspective. This perspective will avoid error within the understanding
of man and its effects in various fields of culture: in science, ethics,
politics and economics, the arts and technology. The attitude of
anthropological nihilism, as a consequence of an erroneous concept of
man, threatens not only the existence of an individual man, but of all
human societies, dehumanizing entire culture. The author asks whether in
addition to technical progress it should not occur also progress in
wisdom, and he calls of such progress in wisdom, because it will save
man in situation of the disastrous results of technical and genetic
manipulation.

(only Polish version)

szt.
Witryna stworzona na platformie