Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Osoba nową zasadą - oprawa twarda [The Person: a New Principle - hard cover]

Cena brutto: 52,00

Opis:

Osoba nową zasadą Oprawa twarda

Charakterystyka:

Vittorio Possenti
Osoba nową zasadą
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"
przekł. Jarosław Merecki SDB

Nowa książka znanego w Polsce włoskiego filozofa Vittorio Possentiego nosi w oryginale tytuł Il nuovo principio persona, zaś w języku polskim: Osoba nową zasadą. Tytuł ten wyraża głębokie przekonanie Autora, że należy podjąć na nowo refleksję nad człowiekiem, jego odmiennością i wyjątkowością na tle całej przyrody, chodzi o ukazanie miejsca człowieka w świecie i przywrócenie prawdy o specyfice ludzkiej osoby.
Książka składa się z trzech części oraz epilogu. W części I Autor ukazuje status bytowy osoby w metafizyce, jego podstawowe wyznaczniki i przejawy oraz proces dekonstrukcji metafizycznego rozumienia osoby w filozofii nowożytnej i współczesnej, prowadzący ostatecznie do zjawiska określanego mianem „nihilizmu antropologicznego”. Wskazuje konsekwencje współczesnego materializmu i naturalizmu dla rozumienia człowieka jako osoby. Część II dotyczy dyskusji bioetycznych sprowokowanych rozwojem współczesnej techniki, umożliwiającej ingerencje w naturalne procesy zachodzące w ludzkim organizmie i podjęte przez biotechnologię próby transformacji natury człowieka. Część III opisuje problemy związane ze społecznym wymiarem bytowania człowieka, jak: pokój i wojna, globalizacja polityczna i suwerenność, demokracja i świeckość a religia, przyszłość idei praw człowieka itp. We wszystkich częściach, a także w epilogu Autor wydobywa osobę jako zasadę, proponując kryterium antropologiczne dla oceny występujących w filozofii i w kulturze prądów i zjawisk. Książka jest ważnym głosem w dyskusji, jaka się toczy we współczesnej filozofii i kulturze, zdominowanej przez naturalizm i materializm. Autor proponuje głęboki namysł nad problematyką osoby ludzkiej, podjęty z perspektywy metafizyki i antropologii filozoficznej. Ta perspektywa pozwoli uniknąć błędu w rozumieniu człowieka i jego skutków w poszczególnych dziedzinach kultury: w nauce, w etyce, polityce i ekonomii, sztuce i technice. Postawa nihilizmu antropologicznego, stanowiąc konsekwencję błędnej koncepcji człowieka, zagraża nie tylko egzystencji pojedynczego człowieka, ale i całych społeczności ludzkich, dehumanizując całą kulturę. Autor pyta czy oprócz postępu technicznego nie powinien zachodzić również postęp w mądrości i o taki postęp apeluje, on bowiem pozwoli uchronić człowieka przez zgubnymi skutkami manipulacji technicznych i genetycznych.

Lublin 2017, s. 350
ISBN 978-83-60144-97-8
EAN 9788360144978
format 24,5x17,8 cm
twarda oprawa


The Person: a New Principle

A new book of, Italian philosopher well-known in Poland, Vittorio Possenti, carries the original title “Il nuovo principio persona”, and in Polish (here in English): “The Person: a New Principle”. This title expresses the deep conviction of the author, that it must be taken again reflection on man, his otherness and uniqueness in relation to the whole nature, it must be present man’s place in the world and restore the truth about the specificity of the human person.
The book consists of three parts and an epilogue. In first part author shows the ontic status of person according to metaphysics, its basic determinants and manifestations and the process of deconstruction of the metaphysical understanding of person in modern and contemporary philosophy, leading ultimately to a phenomenon known as the “anthropological nihilism." The author indicates the consequences of modern materialism and naturalism for the understanding of man as a person. The second part of the book deals with bioethical debate provoked by the development of modern technology, enabling interference in the natural processes occurring in the human body and taken by biotechnology attempts to transform human nature. The third part of the book describes the problems related to the social dimension of human existence, as peace and war, globalization, political sovereignty and democracy, secularism and religion, the future of the idea of human rights, etc. In all parts, as well as in the epilogue author brings out the person as a principle, proposing anthropological criterion for assessment occurring in philosophy and culture currents and events. The book is an important voice in the discussion that goes on in contemporary philosophy and culture, dominated by naturalism and materialism. The author proposes a deep reflection on the issue of the human person, taken from the metaphysical and anthropological perspective. This perspective will avoid error within the understanding of man and its effects in various fields of culture: in science, ethics, politics and economics, the arts and technology. The attitude of anthropological nihilism, as a consequence of an erroneous concept of man, threatens not only the existence of an individual man, but of all human societies, dehumanizing entire culture. The author asks whether in addition to technical progress it should not occur also progress in wisdom, and he calls of such progress in wisdom, because it will save man in situation of the disastrous results of technical and genetic manipulation.

(only Polish edition)

szt.
0,742 kg
Witryna stworzona na platformie