Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Kultura. Dramat natury i osoby

Cena brutto: 59,00

Charakterystyka:

Piotr Jaroszyński

Kultura. Dramat natury i osoby

 

Książka stanowi znakomity przewodnik po najważniejszych zagadnieniach filozofii kultury, stanowiący owoc długoletnich badań naukowych i pracy akademickiej Autora. Składa się z czterech części. W pierwszej Autor podejmuje zagadnienia z metodologii dyscyplin o kulturze, by na tle nauk szczegółowych o kulturze uwydatnić specyfikę filozoficznego wyjaśniania kultury. Inne zagadnienia w tej części to dzieje pojęcia kultury i koncepcji kultury jako uprawy natury, oraz wybrane definicje kultury. Część druga obejmuje teorie kultury i rozumienie natury w historii filozofii oraz koncepcje relacji pomiędzy kulturą i naturą, który to związek jest konieczny dla rozstrzygnięcia podstawowej współcześnie aporii, co jest pierwotniejsze: natura czy kultura? W części trzeciej Autor sięga do metafizycznych podstaw kultury: prawdy, dobra i piękna. W części czwartej zaś analizuje dziedziny kultury wedle greckiej teorii aspektów poznania: dziedzinę nauki, moralności i klasycznie rozumianej etyki (obejmującej obok etyki indywidualnej, etykę rodzinną - ekonomię i etykę życia społecznego – politykę), następnie dziedzinę twórczości i sztuki jako sprawności tworzenia. Studium zwieńcza prezentacja czwartej i najważniejszej dziedziny kultury: religii. Autor pyta o elementy konstytutywne religii jako dziedziny kultury, powody religijności człowieka, zagadnienie nieśmiertelności, istnienia Boga, postawy negacji religii, o relację religii i świętości, o religię jako ogniskową całej kultury, aż po epilog o teologii kultury i kwestię przebóstwienia natury. Przegląd podstawowych zagadnień wedle struktury książki nie wyczerpuje jednak wielkiego bogactwa treści, a tym bardziej nie ukazuje tytułowego dramatu w kulturze będącego skutkiem ciągłego napięcia pomiędzy sferą duchowo-osobową i sferą konieczności płynących z natury, którego nieustannie doświadcza każdy człowiek. Należy zatem z tym większą przyjemnością odesłać do lektury tej znakomitej książki.

 

Lublin 2020, s. 321, cena 59 zł

ISBN 978-83-65792-24-2

 

 

Culture. The drama of nature and person

 

The book is an excellent guide to the most important issues of the philosophy of culture, which is the fruit of many years of scientific research and the Author's academic work. It consists of four parts. In the first part, the Author takes up issues from the methodology of  disciplines on culture in order to emphasize the specificity of philosophical explanation of culture in the context of particular sciences on culture. The history of the concept of culture, the understanding of culture as a cultivation of nature, and selected definitions of culture are  other issues in this part. The second part analizes the theories of culture and the understanding of nature in the history of philosophy, as well as the concepts of the relationship between culture and nature, which is necessary to resolve the basic contemporary aporia, which is more primordial: nature or culture? In the third part, the Author points out the metaphysical foundations of culture: truth, good and beauty. In the fourth part he analyses the fields of culture according to the Greek theory of aspects of cognition: the field of science, morality and classically understood ethics (including, besides individual ethics, family ethics - economics and social life ethics - politics), then the field of creativity and art as the virtue of artistic creation. The study ends with a presentation of the fourth and most important field of culture: religion. The Author asks about the constitutive elements of religion as a field of culture, the reasons for man's religiousness, the issue of immortality, the existence of God, the attitude of negation of religion, on relation between religion and sanctity, religion as the focal point of the whole culture, up to the epilogue on the theology of culture with the issue of the divinition of nature. However, the review of basic issues according to the structure of the book does not exhaust the great richness of content, much less does it show the title drama in culture resulting from the constant tension between the spiritual-personal sphere and the sphere of necessity flowing from nature, which every human being is constantly experiencing. Therefore, it is all the more reason to refer to the reading of this excellent book.

 

(only Polish edition)

szt.
0,704 kg
Witryna stworzona na platformie