Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Filozofia i retoryka filmu.

Cena brutto: 28,00

Opis:

Artur Mamcarz-Plisiecki
Filozofia i retoryka filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego

Charakterystyka:

Artur Mamcarz-Plisiecki

Filozofia i retoryka filmu.

Perspektywa realizmu filozoficznego

 

Monografia jest oryginalną syntezą trzech obszarów badawczych – filozofii, filmoznawstwa oraz teorii retoryki. Wyrasta z przekonania, że każda z tych dziedzin – we właściwym dla danej dyscypliny aspekcie – wnosi istotny i cenny wkład do teorii dzieła filmowego. Właśnie na płaszczyźnie teorii można obecnie zaobserwować znaczące przewartościowania. Z jednej strony bardzo intensywnie – zwłaszcza na gruncie języka angielskiego – uprawiana jest „filozofia filmu”. Rozciąga się ona od swobodnego, także amatorskiego „filozofowania” (w stylu późnego Wittgensteina), aż po tzw. „filmozofię”. Podstawą tej ostatniej jest przekonanie, że film nie tylko „filozofuje”, ale że jest samą filozofią. Z drugiej strony filmoznawstwo, jak cała dzisiaj humanistyka, przeżywa kryzys, który dotyczy przede wszystkim badań teoretycznych. Jedną z przyczyn tego zjawiska są próby „unaukowienia” badań humanistycznych (także filmoznawstwa) według zasad pozytywizmu logicznego (scjentyzmu). Obowiązuje dziś bardzo wąskie rozumienie tego, co naukowe. Ma to być wiedza oparta na metodach czerpanych z nauk przyrodniczych, w szczególności z matematyki i fizyki. Takie „unaukowienie” nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów. Nie tylko dlatego, że różne typy formalizacji scjentystycznej nie są adekwatne do dzieła sztuki, jakim jest film. Także z tego powodu, że rozmaite nurty filmoznawcze kryją w sobie – nie zawsze przyjmowane przez filmoznawców – założenia filozoficzne, które konsekwentnie prowadzą myśl w określone koleiny intelektualne.

Autor dokonuje krytycznego przeglądu dominujących dzisiaj filozofii filmu. Ukazuje tło i przyczyny problemów teorii dzieła filmowego. Proponuje dwojakie rozwiązanie. Po pierwsze, przyjęcie realizmu filozoficznego jako najbardziej ogólnej podstawy badań filmoznawczych i w ogóle humanistycznych. Po drugie, wykorzystanie teorii retoryki klasycznej do analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych.

 

Lublin 2019, s. 352, cena 28 zł

ISBN 978-83-65792-19-8

EAN 9788365792198

format 23x15,6 cm

miękka oprawa

 

Philosophy and rhetoric of the film.

Perspective of philosophical realism

 

The monograph is an original synthesis of three research areas - philosophy, film studies and the theory of rhetoric. It arises from the belief that each of these fields - in the aspect relevant to a given discipline - makes an important and valuable contribution to the theory of a film. It is precisely on the plane of theory that significant reevaluations can now be observed. On the one hand, film philosophy is very intensively developed - especially in English speaking world. It ranges from free, also amateur "philosophizing" (in the style of late Wittgenstein), to the so-called “filmo-sophy." The basis of the last is the belief that the film not only "philosophizes" but that it is philosophy itself. On the other hand, film studies, like all humanities today, are experiencing a crisis that mainly concerns theoretical research. One of the reasons for this phenomenon is the attempts to transformation of humanities (including film studies) according to the principles of logical positivism (scientism). There is a very narrow understanding of the science today. It will be knowledge based on methods derived from natural sciences, in particular from mathematics and physics. Such transformation, however, does not bring the expected results. Not only because various types of scientific formalization are not adequate to the work of art, which is film. Also because of the fact that various trends in film studies hide - not always adopted by film experts - philosophical assumptions that consistently lead thought into specific intellectual frames.

The author makes a critical review of the film philosophy that dominates today. It shows the background and causes of film work theory problems. I propose a dual solution. First, the adoption of philosophical realism as the most general basis for film studies and humanities in general. Secondly, using the theory of classical rhetoric to analyze and interpret audiovisual messages

(only Polish edition)

szt.
0,532 kg
Witryna stworzona na platformie