Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Wyszukiwarka / Search

Koszyk / Basket

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Dlaczego stworzenie "ex nihilo"

Cena brutto: 23,00

Opis:

Dlaczego stworzenie "ex nihilo". Teoria metafizycznego kreacjonizmu.

Charakterystyka:

Andrzej Maryniarczyk SDB
Dlaczego stworzenie „ex nihilo”.
Teoria metafizycznego kreacjonizmu

W książce została przedstawiona filozoficzna (metafizyczna) teoria kreacjonizmu, która powstała w oparciu o analizę realnie istniejących rzeczy dostępnych ludzkiemu doświadczeniu. Głosi ona, że świat nie powstał z jakiegoś wcześniej istniejącego substratu (praelementu, materii pierwszej, idei, chaosu, energii itp.), lecz w całości został powołany przez Stwórcę do istnienia aktem intelektu i woli, i z nich wyprowadzony.
Teoria stworzenia ex nihilo była nieobecna w interpretacjach filozofów starożytnych, a także i średniowiecznych. Wynikało to z powszechnej obowiązywalności zasady wyjaśniania wszelkiego typu powstawania, która głosiła, że „z niczego nic nie powstaje” (ex nihilo nihil fit) oraz z apriorycznego przekonania o odwiecznym istnieniu świata jako całości. Dopiero odkrycie i wyodrębnienie na terenie filozofii przyczyny sprawczej stwórczej jako ostatecznej przyczyny istnienia świata, co nastąpiło dopiero w XIII wieku za sprawą Tomasza z Akwinu, dało podstawę do sformułowania filozoficznej teorii creatio ex nihilo i otworzyło drogę do nowej, niespotykanej dotąd na terenie filozofii, interpretacji rzeczywistości. W książce zostały przywołane argumenty za zasadnością i racjonalnością filozoficznego kreacjonizmu oraz ukazane konsekwencje dla rozumienia całej rzeczywistości. Druga część książki zawiera dyskusję prowadzoną przez przyrodników, a także i filozofów z teorią ewolucji, pozwalając ukazać trudności, w jakie wikła się hipoteza ewolucjonizmu. Przegląd paradoksów ewolucjonizmu i argumentów za stworzeniem świata ex nihilo ukazuje znaczenie dalszych badań nad genezą świata i człowieka oraz niezbywalne kompetencje filozofii. Na tym tle filozoficzna teoria kreacjonizmu stanowi punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka.

Lublin 2018, s. 239
ISBN 978-83-65792-07-5
EAN 9788365792075
format 21,1x15 cm
miękka oprawa


Andrzej Maryniarczyk SDB
Why the creation of "ex nihilo".
Theory of metaphysical creationism

The book presents a philosophical (metaphysical) theory of creationism, which was based on the analysis of real existing things available to human experience. It proclaims that the world did not originate from any pre-existing substrate (pre-element, prime matter, idea, chaos, energy, etc.), but was entirely introduced into existence by the Creator by his act of intellect and will, and derived from it.
The theory of creation ex nihilo was absent in the interpretations of ancient and medieval philosophers. It resulted from the universal validity of the principle of explaining all types of arising, which proclaimed that "nothing arises from nothing" (ex nihilo nihil fit) and from the a priori conviction about the eternal existence of the world as a whole. Only the discovery and explanation of the efficient-creative cause as the ultimate cause of the world, which took place in the area of philosophy in the thirteenth century thanks to Thomas Aquinas, gave the basis for the formulation of the philosophical theory creatio ex nihilo and opened the way to a new interpretation of reality unprecedented in the field of philosophy. The book refers to arguments for the validity and rationality of philosophical creationism and the consequences shown for the understanding of the whole reality. The second part of the book contains a discussion led by naturalists, as well as by philosophers with the theory of evolution, allowing to show the difficulties in which the hypothesis of evolutionism got involved. The review of the paradoxes of evolution and arguments for creating the world ex nihilo shows the importance of further research on the genesis of the world and human, and the inalienable competences of philosophy. In this context, the philosophical theory of creationism is a turning point in explaining the world and human being.

(only Polish edition)

szt.
0,367 kg
Witryna stworzona na platformie